28февр.2017

Сагаалганаар! Сагаан hараар!

DSC_8238

Уважаемые преподаватели, сотрудники и студенты БГУ! Поздравляем с праздником Белого месяца!
Хүндэтэ Буряадай гүрэнэй ехэ һургуулиин багшанар, оюутад, ажалшад! Гарахаяа байһан тахяа жэлээр амаршалнабди!

Зүүн зүгэй арадай литээр,

Сагаан һарын һайн үдэрөөр,

Шэнэ жэлээр шэнын нэгэнээр,

Энхэ тайбан, зол жаргалтай

Мүнхэ зулаар, мүнгэн һараар

Сагаалганаар, мэндээ!

Сагаан һарынгаа,

Сагаалганай нааданда,

Сэлгеэн ногоон дэлхэй дээрэ

Сагай холоһоо дэмбэрэл дүүрэн,

Бишэн жэлнай мордожо,

Тахяа жэлнай ерэхэнь даа.

Хүхэ мүнгэн огторгоймнай

Yүлэнһээ холбоотой байг!

Хүрьһэтэ алтан дэлхэймнай

Yдэрһөө холбоотой байг!

Yреэлжэ байна үндэр элинсэгһээ

Yеын үедэ, бэеын бэедэ

Найман Намсарай мэтэ баян,

Найдан жэдэг мэтэ үндэр,

Сагаан Дара эхын

Сагаан шарайтай,

Ногоон Дара эхэдээ этигэн ябаарайт!

Халуун зүрхэндэмнай хани байхал,

Эхэ зургаан зүйл амгалан байг!

Энэ дэлхэймнай сэсэг байг!

Бадарһан зулын гэрэл мэтээр,

Баглаа сэсэгээр үнгэ мэтээр,

Бурхан багшын боди сэдьхэлээр,

Буянтай, хэшэгтэй бултадаа

һуухамнай болтогой!