02февр.2011

Сагаан hараар! Сагаалганаар! - Yндэhэтэнэй гуманитарна дээдэ hургуулиин амаршалга

Хүндэтэ багшанар, оюутад, ехэ һургуулиин хүдэлмэрилэгшэд!

Yндэһэтэнэй гуманитарна дээдэ һургуулиин багшанар болон оюутад Та бүгэдэниие ерэжэ байһан Туулай жэлээр хани халуунаар амаршална!

Сагаалгамнай эртэ урдын сагһаа эхитэй, хүн бүхэнэй һанаа сэдьхэл арюудхадаг, хүсэл бодолнуудые түрүүлдэг һайндэр мүн. Тиихэдээ гэр бүлөөрөө, үетэн нүхэдөөрөө энэ һайндэр тэмдэглэхэдээ, амгалан тэнюун байдалтай, наһатай зоноо хүндэлжэ, эбтэй эетэй, элүүр энхэ, зол жаргалтай, үнэр баян, ажал хэрэгтээ амжалтатай ажаһуухамнай болтогой!

Гаража байһан Туулай жэлдэ

Оюун ухаанаймнай ажал үрэжэлтэй байг лэ,

Эрхилһэн үүсхэл хэрэгнай

Урагшатай байг лэ,

Табигдаһан түсэбүүднай

Хүсэд дүүрэн бэелүүлэгдэг лэ,

Багшанарай сэсэн һургаалнууд

Оюутадай ухаанда торосотой байг лэ!

Гаража байһан жэл Та бүгэдэндэ һайн үйлэ хэрэгүүдые асархань болтогой!

Уважаемые преподаватели, студенты, сотрудники Бурятского государственного университета!

Примите искренние поздравления Национально-гуманитарного института с Праздником Белого месяца – Сагаалганом! Празднование Белого месяца – встреча Нового года по лунному календарю – это один из любимых и самых почитаемых праздников. Сагаалган встречают с чистыми помыслами, важно проявлять гостеприимство, выражать уважительное отношение к старшему поколению и друг к другу.

Пусть новый год по лунному календарю станет годом добра и спокойствия, новых свершений и сбывшихся надежд!