Бакалаврын бэлтгэлийн чиглэл, сургалтын хэлбэр, хугацаа

Код

Сургалтын чиглэл

Боловсролын хөтөлбөр

Сургалтын хэлбэр

Сургалтын хугацаа

Элсэлтийн шалгалт

(хамгийн доод оноо)

Сургалтын төлбөр

Хөнгөлөлттэй (руб/жил)

 

 

 

 

 

 

Нийт зардал

Хөнгөлөлттэй

Математик, мэдээлэлзүйн дээд сургууль

 

01.03.02

Хэрэглээний тоо бодлого ба мэдээлэл зүй

Математик болон компьютерийн загварчлал / Автоматжуулсан мэдээллийн систем

өдрөөр

4 жил

орос хэл (40),
тоо бодлого (39),
физик (39) / мэдээлэл зүй (44)

134 000

93 800

 

 

Математик болон компьютерийн загварчлал. Хиймэл оюун ухаан, мэдээллийн систем

 

 

орос хэл (40),
тоо бодлого (39),
физик (39) / мэдээлэл зүй (44)

 

 

02.03.03

Тоо бодлогийн хангамж ба мэдээллийн системийн удирдлага

Мэдээллийн систем ба мэдээллийн сан

өдрөөр

4 жил

орос хэл (40),
тоо бодлого (39),
мэдээлэл зүй (44) / физик (39)

134 000

93 800

 

 

Хиймэл оюун ухааны арга, технологи

 

 

 

 

 

09.03.03

Хэрэглээний информатик

Мэдээллийн системийг боловсруулж хэрэгжүүлэх

өдрөөр

4 жил

орос хэл (40),
тоо бодлого (39),
физик (39) / мэдээлэл зүй (44)

153 000

107 100


44.03.05

Багшийн боловсрол

(сургалтын 2 чиглэлтэй)

Бакалавр: Тоо бодлого ба физик

өдрөөр

5 жил

орос хэл (40),
нийгэм судлал (45),
мэргэжлийн математикийн тест (50)

134 000

93 800

Физик, техникийн факультет

 

03.03.02

Физик

Агшаах байдлын физик

өдрөөр

4 жил

орос хэл (40),
физик (40),
тоо бодлого (39) / мэдээлэл зүй (44)

153 000

107 100

09.03.02

Мэдээллийн систем ба технологи

 

Мэдээллийн систем ба технологи

 

өдрөөр

4 жил

орос хэл (40),
тоо бодлого (39),
мэдээлэл зүй (44) / физик (39)

153 000

107 100

13.03.03

Эрчим хүчний машин бүтээх

Дотоод шаталтын хөдөлгүүрүүд

өдрөөр

4 жил

орос хэл (40),
тоо бодлого (39),
физик (39) / мэдээлэл зүй (44)

153 000

107 100

Биологи, газарзүй, газар эдлэлийн факультет

 

05.03.02

Газарзүй

Эдийн засгийн ба нийгмийн газарзүй, бүс нутгийн аялал жуулчлал

өдрөөр

4 жил

орос хэл (40),
газарзүй (40),

тоо бодлого (39) / биологи (39) / мэдээлэл зүй (44)

153 000

107 100

06.03.01

Биологи

Ерөнхий биологи

өдрөөр

4 жил

орос хэл (40),
биологи (39),
тоо бодлого (39) / хими (39)

153 000

107 100


21.03.01

Газар зохион байгуулалт ба кадастр

Геодези

өдрөөр

4 жил

орос хэл (40),
тоо бодлого (39),
физик (39) / мэдээлэл зүй (44)

183 000

128 100

44.03.01

Сурган хүмүүжүүлэх боловсрол

Биологи

эчнээр

4,5 жил

орос хэл (40),
нийгэм судлал (45),
мэргэжлийн биологийн тест (50)

47 000

-

Химийн факультет

 

04.03.01

Хими

Онолын ба хэрэглээний хими

өдрөөр

4 жил

орос хэл (40),
хими (39),
тоо бодлого (39) / биологи (39)

153 000

107 100

05.03.01

Геологи

Геологи

өдрөөр

4 жил

орос хэл (40),
тоо бодлого (39),
газарзүй (40) / физик (39)

153 000

107 100


05.03.06

Экологи ба байгаль ашиглалт

Байгаль орчны хяналт

өдрөөр

4 жил

орос хэл (40),
газарзүй (40),

тоо бодлого (39) / мэдээлэл зүй (44)

153 000

107 100

Нийгэм, сэтгэлзүйн факультет

 

 

37.03.01

Сэтгэл судлал

Сэтгэл судлал

өдрөөр

4 жил

орос хэл (40),
биологи (39),
нийгэм судлал (45) / тоо бодлого (39)

134 000

93 800

 

 

 

өдрөөр-эчнээ

4,5 жил

 

52 000

-

39.03.02

Нийгмийн ажил

Нийгмийн ажилтан

өдрөөр

4 жил

орос хэл (40),
түүх (35),
нийгэм судлал (45)

134 000

93 800

 

 

 

эчнээ

4,5 жил

 

47 000

-


Эдийн засаг, удирдлагын дээд сургууль

 

38.03.01

Эдийн засаг

Хэрэглээний эдийн засаг

өдрөөр

4 жил

орос хэл (40),
тоо бодлого (39),
нийгмэм судлал (45) / мэдээлэл зүй (44) / гадаад хэл (35)

134 000

93 800

 

 

Нягтлан бодох бүртгэл, дүн шинжилгээ, аудит

өдрөөр-эчнээ

4,5 жил

 

52 000

-

38.03.02

Менежмент

Хүний нөөцийн менежмент ба бизнес удирдлага

өдрөөр

4 жил

орос хэл (40),
тоо бодлого (39),
нийгэм судлал (45) / түүх (40) / гадаад хэл (35) 

134 000

93 800

 

 

 

өдрөөр-эчнээ 

4,5 жил

 

52 000

-

38.03.04

Төрийн ба орон нутгийн удирдлага

Бүс нутгийн ба хотын захиргаа

өдрөөр

4 жил

 

129 000

90 300

 

 

 

өдрөөр-эчнээ

4,5 жил

 

52 000

-

Түүхийн факультет

 

39.03.01

Социологи

Нийгмийн онол ба хэрэглээний нийгмийн мэдлэг

өдрөөр

4 жил

орос хэл (40),
нийгэм судлал (45),
түүх (35)

134 000

93 800

41.03.04

Улс төрийн шинжлэх ухаан

Харьцуулсан улс төр, улс төрийн бүсчлэл ба угсаатны улс төр

өдрөөр

4 жил

орос хэл (40),
түүх (35), нийгэм судлал (45)

 

134 000

 

93 800

46.03.01

Түүх

Түүхийн судалгааны онол ба дадлага

өдрөөр

4 жил

орос хэл (40),
түүх (35),
нийгэм судлал (45)

134 000

93 800

44.03.05

Багшийн боловсрол (сургалтын 2 чиглэлтэй)

Түүх ба нийгмийн судалгаа

өдрөөр

5 жил

орос хэл (40),
нийгэм судлал (45),
мэргэжлийн түүхийн тест (50)

134 000

93 800

48.03.01

 

Теологи

 

Үнэн алдартны теологи. Төр-конфессийн харилцаа

өдрөөр

4 жил

орос хэл (40),
нийгэм судлал (45), шашны соёлын үндэс (50)

153 000

107 100

Хууль, эрхзүйн факультет

 

40.03.01

Хууль зүй

Хууль зүй

 

өдрөөр

4 жил

орос хэл (50),
нийгэм судлал (50),
түүх (40)

134 000

93 800

 

 

 

өдрөөр-эчнээ

4,5 жил

 

134 000

93 800

 

 

Олон улсын эрх зүйн чиглэл

өдрөөр

4 жил

 

64 000

-


Дорно дахины дээд сургууль

 

41.03.01

Гадаад бүс нутгийн судалгаа

Ази орон судлал (хятад ба солонгос хэл)

өдрөөр

4 жил

орос хэл (40),
нийгэм судлал (45) / гадаад хэл (30), гадаад бүс нутгийн судлалын тухай эссэ (50)

 

134 000

93 800

58.03.01

Дорно дахин, африкийн улс орон судлал

Ази, Африкийн орнуудын хэл, уран зохиол. Төв Азийн хэл бичгийн ухаан (монгол ба хятад хэл)

өдрөөр

4 жил

орос хэл (50),
түүх (40), нийгэм судлал (50) / гадаад хэл (40)

134 000

93 800

 

 

Ази, Африкийн орнуудын хэл, уран зохиол. Алс Дорнодын хэл бичгийн ухаан (солонгос ба хятад хэл) 

 

 

 

 

 

 

 

Ази, Африкийн орнуудын хэл, уран зохиол. Алс Дорнодын хэл бичгийн ухаан (япон ба хятад хэл)

 

 

 

 

 

 

 

Ази, Африкийн орнуудын хэл, уран зохиол. Алс Дорнодын хэл бичгийн ухаан (хятад ба солонгос хэл)

 

 

 

 

 

 

 

Ази, Африкийн орнуудын түүх (хятад ба япон хэл) 

өдрөөр

4 жил

орос хэл (50),
түүх (40),
нийгэм судлал (50)

134 000

93 800

 

 

Ази ба Африкийн орнуудын нийгэм, эдийн засгийн хөгжил (хятад ба солонгос хэл) 

 

 

 

 

 

43.03.02

Жуулчлал

Аялал жуулчлалын үйлчилгээний технологи ба зохион байгуулалт (хятад хэл)

өдрөөр

4 жил

орос хэл (40),
түүх (35),
нийгэм судлал (45)

134 000

93 800

44.03.05

Багшийн боловсрол (бэлтгэлийн 2 чиглэлтэй)

Төрөлх хэл, уран зохиол ба орос хэл

өдрөөр

5 жил

орос хэл (40),
нийгэм судлал (45), буриад хэл (50)

134 000

93 800

45.03.01

Филологи

Филологийн чиглэлээр хичээл заах (төрөлх хэл, уран зохиол ба орос хэл, уран зохиол)

өдрөөр

4 жил

орос хэл (40),
нийгэм судлал (45) / түүх (35), буриад хэл (50)

 

 

Хэл бичиг, гадаад хэл, олон нийтийн харилцааны дээд сургууль

 

42.03.02

Сэтгүүл зүй

Сонин ба Интернет сэтгүүл зүй

өдрөөр

4 жил

орос хэл (40),
нийгэм судлал (45),
сэтгүүлзүйн эссэ (50)

134 000

93 800

 

 

 

эчнээ

4,5 жил

 

47 000

-

45.03.01

Хэл бичгийн ухаан

Хэл бичгийн ухааны хичээл заах (орос хэл ба уран зохиол)

өдрөөр

4 жил

орос хэл (40), нийгэм судлал (45) / түүх (35), мэргэжлийн уран зохиолын шалгалт (50)

134 000

93 800

 

 

Хэл бичгийн ухааны хичээл заах (гадаад хэл)

эчнээ

4,5 жил

орос хэл (40),
нийгэм судлал (45)түүх (35), мэргэжлийн харилцааны чиглэлээр гадаад хэл (45)

47 000

-

44.03.05

Багшийн боловсрол (бэлтгэлийн 2 чиглэлтэй)

Гадаад хэл (герман-англи хэл)

 

өдрөөр

5 жил

орос хэл (40),
нийгэм судлал (45),
гадаад хэлний мэргэжлийн шалгалт (50)

134 000

93 800

45.03.02

Хэл шинжлэл

Орчуулга ба орчуулгын судалгаа (англи-хятад, герман-англи, англи-франц)

өдрөөр

4 жил

орос хэл (50),
гадаад хэл (40),
нийгэм судлал (50) / түүх (40)

134 000

93 800

 

 

Гадаад хэл, соёлыг заах онол, арга зүй

өдрөөр

4 жил

 

134 000

93 800

42.03.01

Зар сурталчилгаа, олон нийттэй харилцах

Зар сурталчилгаа, олон нийттэй харилцах

эчнээ

4,5 жил

орос хэл (40),
нийгэм судлал (45), түүх (35) / гадаад хэл (45)

47 000

-

Багшийн дээд сургууль

 

44.03.01

Багшийн боловсрол

Эхний боловсрол

 

эчнээ

4,5 жил

орос хэл (40),
нийгэм судлал (45),
тоо бодлого (39) / биологи (39)

47 000

-

 

 

Сургуулийн өмнөх боловсрол

 

 

 

 

 

 

 

Технологийн боловсрол

 

 

 

 

 

 

 

Хөгжмийн боловсрол

 

4,5 жил

орос хэл (40),
нийгэм судлал (45),
хөгжмийн сонсон шалгалт (50)

 

 

44.03.02

Сэтгэл зүй, сурган хүмүүжүүлэх боловсрол

Боловсролын сэтгэл судлал (багш-сэтгэл зүйч)

өдрөө

4 жил

орос хэл (40),
биологи (39),
тоо бодлого (39) /  нийгэм судлал (45) 

134 000

93 800

 

 

 

эчнээ

4,5 жил

 

47 000

-44.03.04

Мэргэжлийн сургалт (салбараар)

Чимэглэлийн хэрэглээний урлаг ба дизайн

эчнээ

4,5 жил

орос хэл (40),
нийгэм судлал (45),
зураг (50)

47 000

-

44.03.05

Багшийн боловсрол (бэлтгэлийн 2 чиглэлтэй)

Эхний боловсрол ба орос хэл

өдрөөр

5 жил

орос хэл (40),
нийгэм судлал (45),
бүтээлч шалгалт – найруулан бичлэг (50)

134 000

93 800

 

 

Технологи ба мэдээлэл зүй 

 

 

орос хэл (40),
нийгэм судлал (45),
мэргэжлийн мэдээлэл зүйн тест (50)

 

 

 

 

Сургуулийн өмнөх боловсрол ба гадаад хэл

 

 

 

орос хэл (40),
нийгэм судлал (45),
мэргэжлийн  гадаад хэлний тест (50)

 

 


Биеийн тамир, спорт, аялал жуулчлалын факультет

 

44.03.01

Багшийн боловсрол

Биеийн тамир

эчнээ

4,5 жил

орос хэл (40),
нийгэм судлал (45),
биеийн тамир (50)

47 000

-

44.03.05

Багшийн боловсрол (бэлтгэлийн 2 чиглэлтэй)

Биеийн тамир, амьдралын аюулгүй байдлын үндэс

өдрөөр

4 жил

орос хэл (40),
нийгэм судлал (45), биеийн тамир (50)

134 000

93 800

49.03.01

Биеийн тамир

Спортын дасгалжуулалт

өдрөөр

4 жил

орос хэл (40),
биологи (39),
биеийн тамир (50)

183 000

128 100

 

 

 

эчнээ

4,5 жил

 

47 000

-