Бакалаврын бэлтгэлийн чиглэл, сургалтын хэлбэр, хугацаа

Бакалаврын бэлтгэлийн чиглэл, сургалтын хэлбэр, хугацаа

Код

Сургалтын чиглэл

Боловсролын хөтөлбөр

Сургалтын хэлбэр

Сургалтын хугацаа

Элсэлтийн шалгалт

(хамгийн доод оноо)

Тоо бодлого ба мэдээлэл зүйн дээд сургууль

01.03.02

Хэрэглээний тоо бодлого ба мэдээлэл зүй

Бакалавр: Тоо бодлогын загварчлал

өдрөөр

4 жил

орос хэл (40),
тоо бодлого (39),
физик (40)

Бакалавр: Тоо бодлогын загварчлал ба тооцооллын тоо бодлого

орос хэл (40),
тоо бодлого (39), мэдээлэл зүй (42)

02.03.03

Тоо бодлогийн хангамж ба мэдээллийн системийн удирдлага

Бакалавр: Мэдээллийн систем ба мэдээллийн сан

өдрөөр

4 жил

орос хэл (40),
тоо бодлого (39),
мэдээлэл зүй (42)

09.03.03

Хэрэглээний информатик

Бакалавр: Мэдээллийн системийг боловсруулж хэрэгжүүлэх

өдрөөр

4 жил

орос хэл (40),
тоо бодлого (39),
мэдээлэл зүй (42)

44.03.05

Багшийн боловсрол

(сургалтын 2 чиглэлтэй)

Бакалавр: Тоо бодлого и информатик

өдрөөр

5 жил

орос хэл (40),
нийгэм судлал (44),
мэргэжлийн математикийн тест (50)

Физик-техникийн факультет

03.03.02

Физик

Бакалавр: Агшаах байдлын физик

өдрөөр

4 жил

орос хэл (40),
физик (40),
тоо бодлого (39)

09.03.02

Мэдээллийн систем ба технологи

Бакалавр: Мэдээллийн систем ба технологи

өдрөөр

4 жил

орос хэл (40),
тоо бодлого (39),
мэдээлэл зүй (42)

Бакалавр: Телехарилцаа ба холбоо

орос хэл (40),
тоо бодлого (39),
физик (40)

13.03.03

Эрчим хүчний машин бүтээх

Бакалавр: Дотоод шаталтын хөдөлгүүрүүд

өдрөөр

4 жил

орос хэл (40),
тоо бодлого (39),
физик (40)

Биологи, газарзүй, газар ашиглалтын факультет

05.03.02

Газарзүй

Бакалавр: Эдийн засгийн ба нийгмийн газарзүй, бүс нутгийн аялал жуулчлал

өдрөөр

4 жил

орос хэл (40),
газарзүй (40),

тоо бодлого(39)

Бакалавр: Газарзүй и газарзүйн мэдээллийн технологи

орос хэл (40),
газарзүй (40),
мэдээлэл зүй (42)

06.03.01

Биологи

Бакалавр: Ерөнхий биологи

өдрөөр

4 жил

орос хэл (40),
биологи (40),
тоо бодлого (39)

21.03.01

Геодези ба зайн тандалт

Бакалавр: Геодези

өдрөөр

4 жил

орос хэл (40),
тоо бодлого (39),
физик (40)

44.03.01

Сурган хүмүүжүүлэх боловсрол

Бакалавр: Биологи

эчнээр

4,5 жил

орос хэл (40),
нийгэм судлал (44),
мэргэжлийн биологийн тест (50)

Химийн факультет

04.03.01

Хими

Бакалавр: Органик ба биоорганик хими

өдрөөр

4 жил

орос хэл (40),
хими (40),
тоо бодлого (39)

Бакалавр: Байгаль орчны хими, химийн шинжлэн магадлагаа ба байгаль орчны аюулгүй байдал

орос хэл (40),
хими (40),
биологи (40)

05.03.01

Газар зүй

Бакалавр: Геологи

өдрөөр

4 жил

орос хэл (40),
тоо бодлого (39),
газарзүй (40)

Бакалавр: Байгаль орчны геологи

орос хэл (40),
тоо бодлого (39),
хими (40)

05.03.06

Экологи ба байгаль ашиглалт

Бакалавр: Байгаль орчны хяналт

өдрөөр

4 жил

орос хэл (40),
газарзүй (40),

тоо бодлого (39)

Бакалавр: Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ

орос хэл (40),
газарзүй (40),
биологи (40)

Анагаах ухааны дээд сургууль

31.05.01

Хүний их эмч

Мэргэжил: хүний их эмч

өдрөөр

6 жил

орос хэл (45),
биологи (43),
мэргэжлийн химийн тест (50)

33.05.01

Эм зүй

Мэргэжил: Эм зүйч

өдрөөр

5 жил

орос хэл (42),
хими (42),
биологи (42)

Нийгэм-сэтгэлзүйн факультет

37.03.01

Сэтгэл судлал

Бакалавр: Сэтгэл судлал

өдрөөр

4 жил

орос хэл (40),
биологи (40),
нийгэм судлал (44)

эчнээр

4,5 жил

39.03.02

Нийгмийн ажил

Бакалавр: Нийгмийн ажилтан

өдрөөр

4 жил

орос хэл (40),
түүх (40),
нийгэм судлал (44)

эчнээ

4,5 жил

Эдийн засаг, менежментийн дээд сургууль

38.03.01

Эдийн засаг

Бакалавр: Хэрэглээний эдийн засаг

өдрөөр

4 жил

орос хэл (40),
тоо бодлого (39),
нийгмэм судлал (44)

эчнээ

4,5 жил

38.03.02

Менежмент

Бакалавр: Хүний нөөцийн менежмент ба бизнес удирдлага

өдрөөр

4 жил

орос хэл (40),
тоо бодлого (39),
нийгэм судлал (44)

эчнээ

4,5 жил

38.03.04

Төрийн ба орон нутгийн удирдлага

Бакалавр: Бүс нутгийн ба хотын захиргаа

өдрөөр

4 жил

орос хэл (40),
нийгэм судлал (44),
түүх (40)

эчнээр

4,5 жил

Түүхийн факультет

39.03.01

Социологи

Бакалавр: Нийгмийн онол ба хэрэглээний нийгмийн мэдлэг

өдрөөр

4 жил

орос хэл (40),
нийгэм судлал (44),
түүх (40)

41.03.05

Олон улсын харилцаа

Бакалавр: Дотоод Ази дахь Оросын бүс нутгийн хил дамнасан харилцаа

өдрөөр

4 жил

орос хэл (40),
түүх (40),
нийгэм судлал (44)

46.03.01

Түүх

Бакалавр: Түүхийн судалгааны онол ба дадлага

өдрөөр

4 жил

орос хэл (40),
түүх (40),
нийгэм судлал (44)

47.03.01

Гүн ухаан

Бакалавр: Онолын болон арга зүйн

өдрөөр

4 жил

орос хэл (40),
нийгэм судлал (44),
түүх (40)

44.03.01

Сурган хүмүүжүүлэх ухаан

Бакалавр: Дунд сургуульд түүх заах арга

эчнээ

4,5 жил

орос хэл (40),
нийгэм судлал (44),
түүх (40)

Хууль зүйн факультет

40.03.01

Хууль зүй

Бакалавр: Хууль зүй

өдрөөр

4 жил

орос хэл (45),
нийгэм судлал (46),
түүх (43)

өдрөөр-эчнээ

4,5 жил

Бакалавр: Олон улсын эрх зүйн чиглэл

өдрөөр

4 жил

Дорно дахин судлалын дээд сургууль

41.03.01

Гадаад бүс нутгийн судалгаа

Бакалавр: Ази орон судлал (солонгос, хятад хэл)

өдрөөр

4 жил

орос хэл (40),
нийгэм судлал (44),
зохион сэтгэх шалгаруулалт - эссе (50)

58.03.01

Дорно дахин, африкийн улс орон судлал

Бакалавр: Ази, Африкийн орнуудын хэл, уран зохиол. Төв Азийн хэл бичгийн ухаан (монгол, хятад / солонгос хэл)

өдрөөр

4 жил

орос хэл (40),
түүх (40),
гадаад хэл (40)

Бакалавр: Ази, Африкийн орнуудын хэл, уран зохиол. Алс Дорнодын хэл бичгийн ухаан (хятад ба солонгос хэл)

өдрөөр

4 жил

Бакалавр: Ази, Африкийн орнуудын хэл, уран зохиол. Алс Дорнодын хэл бичгийн ухаан (япон ба хятад хэл)

өдрөөр

4 жил

Бакалавр: Ази, Африк орнуудын түүх (хятад, япон/солонгос хэл)

өдрөөр

4 жил

орос хэл (40),
түүх (40),
нийгэм судлал (44)

Бакалавр: Ази ба Африкийн орнуудын нийгэм, эдийн засгийн хөгжил (хятад, монгол хэл)

өдрөөр

4 жил

43.03.02

Жуулчлал

Бакалавр: Аялал жуулчлалын үйлчилгээний технологи ба зохион байгуулалт (хятад хэл)

өдрөөр

4 жил

орос хэл (40),
түүх (40),
нийгэм судлал (44)

Бакалавр: Аялал жуулчлалын үйлчилгээний технологи, зохион байгуулалт (монгол хэл)

орос хэл (40),
түүх (40),
нийгэм судлал (44)

44.03.05

Багшийн боловсрол (бэлтгэлийн 2 чиглэлтэй)

Бакалавр: Төрөлх хэл, уран зохиол ба орос хэл

өдрөөр

5 жил

орос хэл (40),
нийгэм судлал (44), мэргэжлийн буриад хэлний ба уран зохиолын тест (50)

Бакалавр: Төрөлх хэл, уран зохиол ба монгол хэл

Хэл бичгийн, гадаад хэлний ба олон нийтийн харилцааны дээд сургууль

42.03.01

Реклам, зар сурталчилгаа, олон нийтийн харилцаа

Бакалавр: Реклам, зар сурталчилгаа, олон нийтийн харилцаа

эчнээ

4,5 жил

орос хэл (40),
нийгэм судлал (44),
түүх (40)

42.03.02

Сэтгүүл зүй

Бакалавр: Сонин ба Интернет сэтгүүл зүй

өдрөөр

4 жил

орос хэл (40),
нийгэм судлал (44),
зохион сэтгэх шалгаруулалт -эссе (50)

эчнээ

4,5 жил

45.03.01

Хэл бичгийн ухаан

Бакалавр: Хэл бичгийн ухааны хичээл заах (орос хэл ба уран зохиол)

эчнээ

4 жил

орос хэл (40),
нийгэм судлал (44),
мэргэжлийн сонгон шалгалт – зохион бичлэг (50)

эчнээ

4,5 жил

Бакалавр: Хэл бичгийн ухааны хичээл заах (гадаад хэл)

эчнээ

4,5 жил

орос хэл (40),
нийгэм судлал (44),

гадаад хэл дээр бичгийн болон аман ярианы хэлбэрээр бүтээлчийн шалгалт (50)

45.03.02

Хэл шинжлэл

Бакалавр: Орчуулга ба орчуулгын судалгаа

өдрөөр

4 жил

орос хэл (40),
гадаад хэл (40),
нийгэм судлал (44)

өдрөөр - эчнээр

4,5 жил

Бакалавр: Гадаад хэл, соёл заах онол ба арга зүй

өдрөөр

4 жил

орос хэл (40),

гадаад хэл (40),
нийгэм судлал (44)

Бакалавр: Онолын ба хэрэглээний хэл шинжлэл

өдрөөр

4 жил

орос хэл (40),
гадаад хэл (40),
түүх (40)

44.03.05

Багшийн боловсрол (бэлтгэлийн 2 чиглэлтэй)

Бакалавр: Гадаад хэл

өдрөөр

5 жил

орос хэл (40),
нийгэм судлал (44),
гадаад хэлээр бичгийн болон аман ярианы хэлбэрээр бүтээлчийн шалгалт (50)

Багшийн дээд сургууль

44.03.01

Багшийн боловсрол

Бакалавр: Эхний боловсрол

эчнээ

4,5 жил

орос хэл (40),
нийгэм судлал (44),
тоо бодлого (39)

Бакалавр: Сургуулийн өмнөх боловсрол

Бакалавр: Технологийн боловсрол

Бакалавр: Хөгжмийн боловсрол

эчнээ

4,5 жил

орос хэл (40),
нийгэм судлал (44),
хөгжмийн сонсон шалгалт (50)

44.03.02

Сэтгэл зүй, сурган хүмүүжүүлэх боловсрол

Бакалавр: Сэтгэл зүй ба сургуулийн өмнөх боловсролын сурган хүмүүжүүлэх зүй

өдрөө

4 жил

орос хэл (40),
биологи (40),
тоо бодлого (39)

Бакалавр: Боловсролын сэтгэл судлал (багш-сэтгэл зүйч)

эчнээ

4,5 жил

44.03.04

Мэргэжлийн сургалт (салбараар)

Бакалавр: Чимэглэлийн хэрэглээний урлаг ба дизайн

эчнээ

4,5 жил

орос хэл (40),
тоо бодлого(39),

зураг (50)

44.03.05

Багшийн боловсрол (бэлтгэлийн 2 чиглэлтэй)

Бакалавр: Эхний боловсрол ба орос хэл

өдрөөр

5 жил

орос хэл (40),
нийгэм судлал (44),
бүтээлч шалгалт – найруулан бичлэг (50)

Бакалавр: Технологи ба газарзүй

орос хэл (40),
тоо бодлого (39),
мэргэжлийн газар зүйн тест (50)

Бакалавр: Сургуулийн өмнөх болон хөгжмийн боловсрол

орос хэл (40),
нийгэм судлал (44),
хөгжим сонсох (50)

Биеийн тамир, спорт, аялал жуулчлалын факультет

44.03.01

Багшийн боловсрол

Бакалавр: Биеийн тамир

эчнээ

4,5 жил

орос хэл (40),
нийгэм судлал (44),
биеийн тамир (50)

44.03.05

Багшийн боловсрол (бэлтгэлийн 2 чиглэлтэй)

Бакалавр: Биеийн тамир ба амьдралын аюулгүй байдлын үндэс

өдрөөр

5 жил

орос хэл (40),
нийгэм судлал (44),
биеийн тамир (50)

49.03.01

Биеийн тамир

Бакалавр: Спортын дасгалжуулалт

өдрөөр

4 жил

орос хэл (40),
биологи (40),
спортын бүх төрөл (50)

эчнээ

4,5 жил

49.03.03

Рекреаци ба спортын эрүүл мэндийн аялал жуулчлал

Бакалавр: Спорт, эрүүл мэндийн аялал жуулчлал

өдрөөр

4 жил

орос хэл (40),
нийгэм судлал (44),
спортын бүх төрөл (50)

эчнээ

4,5 жил

© Дорж Банзаровын нэрэмжит Буриадын улсын их сургууль