Элсэлтийн бичиг баримт хүлээн авалт эхлэх, дуусах хугацаа

Элсэлтийн бичиг баримт хүлээн авалт эхлэх, дуусах хугацаа

Тэтгэлэгтэй бүх төрлийн сургалтын бичиг баримт хүлээн авч эхлэх хугацаа: 6-р сарын 20

Төлбөртэй бүх төрлийн сургалтын бичиг баримт хүлээн авч эхлэх хугацаа: 4-р сарын 27

БИЧИГ БАРИМТ хүлээн авах сүүлчийн хугацаа:

Шалгалтын дүнгээр

ТЭТГЭЛЭГТЭЙ СУРГАЛТ

ТӨЛБӨРТЭЙ СУРГАЛТ:

Өдрийн анги

өдрийн-эчнээ*

эчнээ

зөвхөн Улсын ЭЕШ шалгалтын дүнгийн дагуу

7-р сарын 26

8-р сарын 28

10-р сарын 1

11-р сарын 2

бүтээлч / эсвэл мэргэжлийн чиг баримжаа олгох нэмэлт элсэлтийн шалгалт

7-р сарын 20

8-р сарын 17

их сургуулийн бие дааж явуулсан элсэлтийн ерөнхий шалгалтын дүнгийн дагуу

7-р сарын 13

Элсэлтийн явцыг дуусгана

8-р сарын 8

8-р сарын 30

10-р сарын 31

11-р сарын 26

* «Орчуулга ба орчуулга зүйн судлал» боловсролын хөтөлбөрийн «Хэл шинжлэл» чиглэлийг эс тооцвол (хичээлийн жилийн эхлэл 9-р сарын 1-ний өдөр).

Бичиг баримтын эхийг тушаах ба элсэх зөвшөөрөл, элсэлтийн огнооэтгэлэгтэй сургалт):

 • 7-р сарын 28-ны өдөр квотод хамрагдах элсэлтийн шалгалт өгөхгүй этгээдээс элсүүлэх зөвшөөрөл авах өргөдлийг хүлээн авах ажиллагаа дуусна.
 • 7-р сарын 29-ний өдөр элсэлтийн шалгалт өгөхгүй, квотод хамрагдах элсүүлэх зөвшөөрөл авах өргөдлийг өгсөн этгээдийн элсүүлэх тухай тушаал гарна.
 • 8-р сарын 1-ний өдөр элсэн орогчдын цэст оруулсан ба анхны шатанд сонгон шалгалтын гол сууринд (заасан 80% суурийг бөглөхийн өмнө) элсүүлэх хүсэл гаргасан этгээдээс эх хувийг ба өргөдлийг хүлээн авах хугацаа дуусна.
 • 8-р сарын 3-ны өдөр 80% шалгалтын гол суурийг бөглөхийн өмнө элсүүлэхийн тухай өргөдөл гаргасан этгээдийн элсүүлэхийн тухай тушаал (тушаалууд) гарна.
 • 8-р сарын 6-нд элсэн орогчдын цэст оруулсан ба анхны шатанд сонгон шалгалтын гол сууринд (заасан 100% суурийг бөглөхийн өмнө) элсүүлэх хүсэл гаргасан этгээдээс эх хувийг ба өргөдлийг хүлээн авах хугацаа дуусна.
 • 8-р сарын 8-ны өдөр 100% шалгалтын гол суурийг бөглөхийн өмнө элсүүлэхийн тухай өргөдөл гаргасан этгээдийн элсүүлэхийн тухай тушаал (тушаалууд) гарна.

Бичиг баримтын эхийг тушаах ба элсэх зөвшөөрөл, элсэлтийн огноо (Төлбөртэй сургалт):

 • 8-р сарын 28-нд өдрийн хэлбэрээр сургалтаар элсүүлэх хүсэл гаргасан этгээдийн ба элсүүлэхийн тухай зөвшөөрөл хүлээн авах ажиллагаа дуусна.
 • 8-р сарын 31-нд өдрийн хэлбэрээр сургалтаар элсүүлэх зөвшөөрөл гаргасан элсүүлэх этгээдийн тухай тушаал (тушаалууд) гарна.
 • 10-р сарын 29-нд өдрийн-эчнээр хэлбэрээр сургалтаар элсүүлэх хүсэл гаргасан этгээдийн ба элсүүлэхийн тухай зөвшөөрөл хүлээн авах ажиллагаа дуусна.
 • 10-р сарын 30-нд өдрийн-эчнээр хэлбэрээр сургалтаар элсүүлэх зөвшөөрөл гаргасан элсүүлэх этгээдийн тухай тушаал (тушаалууд) гарна. бүрэн цагийн сургалтанд хамрагдахаар тохиролцсон хүмүүсийг элсүүлэх тухай тушаал (тушаал) гаргана.
 • 11-р сарын 26-нд эчнээр хэлбэрээр сургалтаар элсүүлэх хүсэл гаргасан этгээдийн ба элсүүлэхийн тухай зөвшөөрөл хүлээн авах ажиллагаа дуусна.
 • 11-р сарын 27-ны өдөр эчнээр хэлбэрээр сургалтаар элсүүлэх зөвшөөрөл гаргасан элсүүлэх этгээдийн тухай тушаал (тушаалууд) гарна.

Элсэлт дуусах өдрүүдэд боловсролын бичиг баримтын эх хувь, элсэлт авах зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл хүлээн авах ажиллагаа нь 18.00 цаг хүртэл явагдана.