Магистрын сургалтын чиглэл, суралцах хэлбэр, нөхцөл

Магистрын сургалтын чиглэл, суралцах хэлбэр, нөхцөл

Код

Бэлтгэлийн чиглэл

Боловсролын хөтөлбөр

Сургалтын хэлбэр

Сургалтын хугацаа

Элсэлтийн шалгалт (хамгийн доод оноо)

Математик ба мэдээлэл зүйн дээд сургууль

01.04.01

Математик

Магистр: Дискретийн математик ба математикийн боловсрол

өдрөөр

2 жил

Мэргэжлийн шалгалт (65)

01.04.02

Хэрэглээний математик, информатик

Магистр: Математик загварчлал

өдрөөр

2 жил

Мэргэжлийн шалгалт (65)

Физик-техникийн факультет

03.04.02

Физик

Магистр: Агшаах байдлын физик

өдрөөр

2 жил

Мэргэжлийн шалгалт (65)

13.04.03

Эрчим хүчний машин бүтээх

Магистр: Дотоод шаталтын хөдөлгүүрүүд

өдрөөр

2 жил

Мэргэжлийн шалгалт (65)

Биологи, газарзүй ба газар ашиглалтын факультет

05.04.02

Газарзүй

Магистр: Эдийн засгийн ба нийгмийн газарзүй

өдрөөр

2 жил

Мэргэжлийн шалгалт (65)

06.04.01

Биологи

Магистр: Ерөнхий биологи

өдрөөр

2 жил

Мэргэжлийн шалгалт (65)

21.04.02

Газрыг хуваарилан зохиох ба кадастр

Магистр: Газрын нөөцийг хамгаалах ба ашиглах

өдрөөр

2 жил

Мэргэжлийн шалгалт (65)

Химийн факультет

04.04.01

Хими

Магистр: Органик хими

өдрөөр

2 жил

Мэргэжлийн шалгалт (65)

05.04.01

Газар судлал

Магистр: Петрология, геодинамика, рудогенез Петрологи, геодинамик, хүдрийн гарвал

өдрөөр

2 жил

Мэргэжлийн шалгалт (65)

05.04.06

Экологи ба байгалийн ашиглалт

Магистр: Байгалийн ашиглалт ба бүс нутгийн хөгжил

өдрөөр

2 жил

Мэргэжлийн шалгалт (65)

Нийгэм-сэтгэлзүйн факультет

37.04.01

Сэтгэлзүй

Магистр: Боловсрол ба нийгмийн салбарт практик сэтгэл судлал

өдрөөр-эчнээ

2 жил 4 сар

Мэргэжлийн шалгалт (65)

Магистр: Клиникийн сэтгэл судлал

өдрөөр

2 жил

Мэргэжлийн шалгалт (65)

өдрөөр-эчнээ

2 жил 4 сар

39.04.02

Нийгмийн ажил

Магистр: Нийгмийн ажил амьдралын янз бүрийн салбарт

өдрөөр

2 жил

Мэргэжлийн шалгалт (65)

өдрөөр- эчнээ

2 жил 3 сар

Эдийн засаг, менежментийн дээд сургууль

38.04.01

Эдийн засаг

Магистр: Эдийн засагт математик дүн шинжилгээ хийх аргууд

өдрөөр

2 жил

Мэргэжлийн шалгалт (65)

эчнээ

2,5 жил

Магистр: Олон улсын бизнес дэх дижитал технологи

өдрөөр

2 жил

Мэргэжлийн шалгалт (65)

38.04.02

Менежмент

Магистр: Стратегийн менежмент

өдрөөр

2 жил

Мэргэжлийн шалгалт (65)

эчнээ

2,5 жил

38.04.04

Төрийн ба орон нутгийн удирдлага

Магистр: Бүс нутгийн ба хотын захиргаа

өдрөөр

2 жил

Мэргэжлийн шалгалт (65)

эчнээ

2,5 жил

Түүхийн факультет

46.04.01

Түүх

Магистр: Түүхийн судалгааны онол ба практик

өдрөөр

2 жил

Мэргэжлийн шалгалт (65)

47.04.01

Гүн ухаан

Магистр: Нийгмийн гүн ухаан

өдрөөр

2 жил

Мэргэжлийн шалгалт (65)

Хууль зүйн факультет

40.04.01

Хууль цаазын ухаан

Магистр: Хууль цаазын ухаан

өдрөөр

2 жил

Мэргэжлийн шалгалт (65)

өдрөөр-эчнээр

2 жил 5 сар

Дорно дахин судлалын дээд сургууль

41.04.01

Гадаад бүс нутгийн судалгаа

Магистр: Ази судлал (Солонгос хэл)

өдрөөр

2 жил

Мэргэжлийн шалгалт (65)

58.04.01

Дорно дахины судалгаа ба Африканистик

Магистр: Ази, Африкийн орнуудын түүх (хятад хэл)

өдрөөр

2 жил

Мэргэжлийн шалгалт (65)

45.04.01

Хэл бичгийн ухаан

Магистр: Гадаад хэл бичгийн ухаан (монгол хэл)

өдрөөр

2 жил

Мэргэжлийн шалгалт (65)

Хэл бичгийн, гадаад хэлний ба олон нийтийн харилцааны дээд сургууль

45.04.01

Хэл бичгийн ухаан

Магистр: Хэл бичгийн ухааны боловсрол

өдрөөр

2 жил

Мэргэжлийн шалгалт (65)

Магистр: Гадаад хэл бичгийн ухаан

өдрөөр

2 жил

Мэргэжлийн шалгалт (65)

Магистр: Орос хэлийг гадаад хэлний онолоор заах

өдрөөр

2 жил

Мэргэжлийн шалгалт (65)

Магистр: Хэл бичгийн ухааны хичээл заах (орос хэл ба уран зохиол)

эчнээр

2,5 жил

Мэргэжлийн шалгалт (65)

45.04.02

Хэл шинжлэл

Магистр: Конференц-орчуулга

өдрөөр

2 жил

Мэргэжлийн шалгалт (65)

Магистр: Гадаад хэл, соёлыг заах онол ба арга зүй

өдрөөр

2 жил

Мэргэжлийн шалгалт (65)

эчнээр

2,5 жил

Багшийн дээд сургууль

44.04.01

Сурган хүмүүжүүлэх боловсрол

Магистр: Шинэчлэлийн эхний сургууль

өдрөөр

2 жил

Мэргэжлийн шалгалт (65)

Ерөнхий боловсролын болон мэргэжлийн боловсролын зураг төсөл зохиох, шинжлэн магадлах

Дээд болон чиглэлийн сургуульд багшлах

Магистр: Боловсролын менежмент

эчнээр

2 жил 3 сар

Мэргэжлийн шалгалт (65)

Магистр: Нэмэлт боловсрол

Магистр: Хэл бичгийн ухааны боловсролын орчин үеийн технологи

44.04.02

Сэтгэл зүй, сурган хүмүүжүүлэх боловсрол

Магистр: Багш-сэтгэл зүйч

эчнээр

2 жил 3 сар

Мэргэжлийн шалгалт (65)

Биеийн тамир, спорт, аялал жуулчлалын факультет

49.04.01

Биеийн тамир

Магистр: Биеийн тамирын онол ба биеийн тамирын технологи

өдрөөр

2 жил

Мэргэжлийн шалгалт (65)

эчнээр

2 жил 5 сар