Мэргэжилтэн бэлтгэх чиглэл, сургалтын хэлбэр, хугацаа, элсэлтийн шалгалтууд

Мэргэжилтэн бэлтгэх чиглэл, сургалтын хэлбэр, хугацаа, элсэлтийн шалгалтууд

Код

Бэлтгэлийн чиглэл

Боловсролын хөтөлбөр

Сургалтын хэлбэр

Сургалтын хугацаа

Элсэлтийн шалгалт (хамгийн доод оноо)

Анагаах ухааны дээд сургууль

31.05.01

Хүний их эмч

Мэргэжил: Хүний их эмч

эчнээ

6 жил

орос хэл (45),
биологи (43),
мэргэжлийн химийн тест (50)

33.05.01

Эм зүй

Мэргэжил: Эм зүйч

эчнээ

5 жил

орос хэл (42),
хими (42),
биологи (42)