ОХУ-д квотын хүрээнд суралцах гадаад иргэдийн сонгон шалгаруулалт

ОХУ-д квотын хүрээнд суралцах гадаад иргэдийн сонгон шалгаруулалт

Гадаадын иргэн ОХУ-ын олон улсын гэрээ, ОХУ-ын Засгийн газраас тогтоосон гадаад иргэдэд боловсрол олгох квотын дагуу (цаашид – квот), түүнчлэн төлбөртэй боловсролын үйлчилгээ үзүүлэх гэрээний дагуу хувь хүн ба хуулийн этгээдийн зардлаар Холбооны төсвийн, ОХУ-ын субъектийн төсвийн буюу орон нутгийн төсвийн сангийн зардлаар дунд мэргэжлийн боловсрол, дээд боловсрол ба нэмэлт мэргэжлийн боловсрол эзэмших эрхтэй.

ОХУ-д квотын хүрээнд суралцах гадаад иргэдийг сонгон шалгаруулах журам, түүнчлэн тавигдах шаардлагыг ОХУ-ын Боловсрол, шинжлэх ухааны яамны 2014 оны 7-р сарын 28-ны өдрийн 844 тоот тушаалаар тодорхойлно.

Гадаад иргэдийг сонгон шалгаруулалт хоёр үе шаттайгаар явагдана:

Эхний үе шатанд гадаад иргэний харьяалагдах улсын нутаг дэвсгэрт суралцахаар элсэх сонгон шалгаруулалт (цаашид - элcэгч) орно;

сонгон шалгаруулалтын хоёр дахь үе шатыг эхний үе шатанд шалгарсан элсэгчдийн дундаас гадаад иргэдийг сургалтанд хамруулахад бэлэн байгаа боловсролын байгууллагуудад явуулдаг.

Сонгон шалгаруулалтын хоёр дахь үе шатанд оролцох элсэгчид дараачийн бичиг баримтууд байх ёстой.

a) дараахь мэдээллийг агуулсан элсэгчийн анкет:

б) сонгон шалгаруулах шалгалтын оноотой хуудасны хуулбар;

в) гадаад улсад суралцсан боловсролын бичиг баримт, эсвэл эзэмшсэн мэргэжлийн тухай бичиг баримтын хуулбар;

г) элсэгчийн оршин сууж буй улсын эрүүл мэндийн байгууллагын бичиг баримт;

д) элсэгчийн оршин сууж буй улсын эрүүл мэндийн байгууллагын хүний ​​дархлал хомсдолын вирус (ХДХВ), ДОХ-ын халдваргүйг баталгаажуулсан баримт бичиг;

е) шаардлагатай эмчийн үзлэгт хамрагдаж тэнцсэн тухай эмчийн дүгнэлт;

ж) хэвлэгдсэн шинжлэх ухааны бүтээлийн жагсаалт ба/буюу товчилсон илтгэл;

з) энэхүү журмын б-д хэсэгт заасан бичиг баримтуудын тогтоосон журмаар орос хэл рүү орчуулж баталгаажуулсан байх.

Хэрэв элсэгчийн орос хэлний мэдлэгийн түвшин нь орос хэлний боловсролын үндсэн хөтөлбөрийг эзэмшихэд хангалтгүй бол энэхүү элсэгч нь ОХУ-ын Боловсрол, шинжлэх ухааны яамнаас бэлтгэлийн ангид суралцуулуулна.

Нэр дэвшигчийн өргөдлийн маягт

ОХУ-д квотын хүрээнд сургалт явуулах сонгон шалгаруулах журам, түүнчлэн интернет дэх бусад зөвлөмжүүдтэй танилцах боломжийн талаар ОХУ-ын Боловсрол, шинжлэх ухааны яамны вэб-сайт дээрх мэдээлэл http://минобрнауки.рф/, Оросын хамтын ажиллагааны: http://rs.gov.ru/, Оросын боловсрол хяналтын (боловсрол ба (эсвэл) мэргэшлийн талаархи гадаадын бичиг баримтуудыг хүлээн зөвшөөрөх): http://obrnadzor.gov.ru/.

Цахим бичиг баримт бүрдүүлэх маягтын талаар танилцахыг санал болгож байна: http://russia.study/.