26февр.2012

Сагаан hараар! Поздравление от социально-психологического факультета.

Хундэтэ багшанарнууд!

Социальна-психологическэ факультет

Сагаан hараар унэн зүрхэнhөө амаршалнабди!

Нарата дэлхэйн найман зугэнь

Номин hаруулыень шэлэжэ ябаарайгты.

Унгэтэ юртэмсын долоон унгэнээнь

Yзэсхэлэнтэ hайханииень хаража ябаарайгты!

Арья Баала бурхан багшын буян эдлэжэ

Алтан шаргал наранай элшэ доро сэнгэжэ

Арад тумэн зондоо хэтын хэтэдэ алдартай

Амгалан тайбан ажаhуухыетнай хусэнэбди!